Пристап до информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:


Дирекција за безбедност на класифицирани информации
ул. „Васко Карангелески” бр.8 (Касарна „Гоце Делчев“)
1000 Скопје
Република Северна Македонија


Или на e-mail:sloboden.pristap@dbki.gov.mk


Службени лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:


Сара Трпковска


Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829


Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер


Планови и извештаи за работата на ДБКИАнтикорупциски плановиГодишни извештаи на ДБКИ за слободен пристап до информации од јавен карактер


Листа на информации од јавен карактер со кои располага Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

 

Упатство и препораки за проактивност од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Годишни извештаи за реализирани цели, проекти и други активности во ДБКИ од делокругот на младите

 

Одговори по доставени барања до ДБКИ за слободен пристап до информации од јавен карактер по години


 

2020 година


барање и решение бр. 03-293

барање решние и одговор бр. 03-119

барање и решение дел. бр 08-251

 

2021 година 

2022 година

Годишен извештај за реализирани цели, проекти и други активности во ДБКИ од делокругот на младите за 2021 година

19. Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година („Службен весник на РСМ“, бр. 282/2022).


Анонимизирано барање за пристап до информации од јавен карактер