Процедури и упатства

 • Процедура за прием и доставување на НАТО класифицирани информации меѓу Постојаната Делегација на Република Северна Македонија при НАТО во Брисел, Канцеларијата за врски на Република Северна Македонија при Врховната команда на сојузничките сили во Европа во Монс и точките на прием во Република Северна Македонија
 • Процедура за спроведување безбедносна проверка и издавање на безбедносни сертификати за пристап до класифицирани информации
 • Процедура за ракување и чување на странски класифицирани информации во Регистарот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации
 • Безбедносни процедури за ракување и пренос на НАТО класифицирани информации
 • Постапка за спроведување на стручниот испит за инспектор за безбедност на класифицирани информации
 • Насоки за постапување при водење на електронското деловодство во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации
 • Процедура за спроведување на јавните набавки во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации
 • Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и другите податоци на укажувачите
 • Водич за одредување на степенот на класификација на информациите
 • Упатство за работа со странски класифицирани информации
 • Упатство за организација и управување со безбедноста на комуникациски и информатички систем
 • Упатство за безбедносна акредитација на комуникациски и информатички системи
 • Упатство за процена и управување со безбедносниот ризик за комуникациски и информатички системи
 • Упатство за формирање изјава за безбедносни потреби за комуникациски и информатички системи
 • Упатство за структурата и содржината на безбедносни оперативни процедури за комуникациски и информатички системи
 • Упатството за користење систем за крипто-комуникација согласно НАТО/ЕУ безбедносни стандарди
 • Нацрт-документ за Упатство за спроведување на политиката за сигурност на информатичкиот систем на ДБКИ
 • Насоки за ТЕМПЕСТ зонирање од областа на информатичката безбедност