Организација на ДБКИ

 

Во согласност со дејноста на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации утврдена со Законот за класифицирани информации(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 275/19) и со позитивните прописи за уредување на внатрешната организација на органите на државната управа, во Дирекцијата се формирани организациски единици во коишто се вршат работи и задачи во доменот на: административната безбедност на класифицирани информации, физичката безбедност на класифицирани информации, безбедноста на лица корисници на класифицирани информации, индустриската безбедност на класифицирани информации и информатичката безбедност на класифицирани информации, како и во доменот на општите, нормативно-правните работи, меѓународната соработка и инспекцискиот надзор над спроведувањето на Законот за класифицирани информации(*) и прописите донесени врз основа на истиот. Во Дирекцијата се формирани и организациски единици надвор од секторите за коишто е пропишана таква позиционираност во рамките на органот на државна управа. Во овие организациони единици, со коишто раководат раководители коишто директно одговараат на функционерот што раководи со органот, се вршат работи и задачи во доменот на финансиските прашања и човечките ресурси.

 

Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

 

Органиграм за внатрешна организација на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

 

Правилник за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

 

Правилник за систематизација на работните места во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (Пречистен текст) Февруари 2023 година

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 29.09.2016

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 31.01.2018

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 20.03.2018

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 16.05.2018

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 13.03.2019

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 22.04.2019

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 18.07.2019

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 06.12.2019

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 09.12.2020

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 05.01.2021

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 28.05.2021

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 08.04.2022 година

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 31.08.2022 година

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 09.11.2022 година

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 29.03.2023 година

 

Правилник за систематизација на работните места на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (пречистен текст) Мај 2023 година