Листа на информации од јавен карактер со кои располага Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

 • Прописи кои се однесуваат на надлежноста на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации:

  1. Закон за класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 09/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012 и 41/2014);
  2. Закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 113/2007);
  3. Закон за изменување на Законот за класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 145/2010);
  4. Закон за изменување на Законот за класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 80/2012);
  5. Закон за дополнување на Законот за класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 41/2014);
  6. Закон за класифицирани информации (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019).
  7. Уредба за физичка безбедност на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 82/2004);
  8. Уредба за административна безбедност на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 82/2004);
  9. Уредба за безбедност на лица корисници на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 82/2004);
  10. Исправка на Уредбата за административна безбедност на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 84/2004);
  11. Правилник за формата и содржината на обрасците на безбедносниот прашалник и на безбедносните сертификати („Службен весник на РМ“, бр. 87/2004);
  12. Правилник за содржината, формата и начинот на водење на евиденциите за издадените безбедносни сертификати, пополнетите безбедносни прашалници и издадените дозволи за пристап до класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 87/2004);
  13. Уредба за индустриска безбедност на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 16/2005);
  14. Уредба за информатичка безбедност на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 16/2005);
  15. Правилник за легитимацијата на вработените лица во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 41/2005);
  16. Одлука за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државна управа и други државни органи („Службен весник на РМ“, бр. 82/2004);
  17. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државна управа и други државни органи („Службен весник на РМ“, бр. 102/2007);
  18. Спогодба меѓу Република Македонија и Европската унија за безбедносните процедури за размена на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 56/2005);
  19. Безбедносни аранжмани меѓу Канцеларијата за безбедност на Генералниот секретаријат на Советот на ЕУ, Дирекцијата за безбедност на Европската комисија и Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (ДБКИ) на Република Македонија за заштита и чување на класифицирани информации разменети меѓу ЕУ и Република Македонија;
  20. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 10/2006);
  21. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 20/2006);
  22. Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата на инспекторите за безбедност на класифицирани информации и за начинот и постапката на издавањето и одземањето на истата (2009);
  23. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Чешката Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 10/2009);
  24. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Словачката Република за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 14/2009);
  25. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 14/2009);
  26. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Естонија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 51/2009);
  27. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 131/2009);
  28. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Полска за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 41/2010);
  29. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 77/2010);
  30. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Француската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 143/2010);
  31. Договор меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 154/2012);
  32. Објава на Министерството за надворешни работи за влегување во сила на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 146/2011);
  33. Објава на Министерството за надворешни работи за влегување во сила на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Република Украина за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 146/2011);
  34. Објава на Министерството за надворешни работи за влегување во сила на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Француската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 146/2011);
  35. Објава од Министерството за надворешни работи за влегување во сила на Договорот меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 102/2013);
  36. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 131/2014);
  37. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 99/2015);
  38. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 159/2014);
  39. Спогодба меѓу Македонската влада и Шпанската влада за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 90/2015);
  40. Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државна управа и други државни органи („Службен весник на РМ“, бр. 231/2015);
  41. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 168/2016);
  42. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 191/2016);
  43. Правилник за формата и содржината на обрасците на безбедносниот прашалник и на безбедносните сертификати („Службен весник на РМ“, бр. 208/2016);
  44. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспекторите за безбедност на класифицирани информации, како и за начинот на нејзиното издавање и одземање („Службен весник на РМ“, бр. 72/2018);
  45. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Австриската Сојузна Влада за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 208/2018).
  46. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Големото Војводство Луксмебург за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РСМ“, бр. 104/2019).
  47. Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена изаемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РСМ“, бр. 180/2019).
  48. Правилник за формата и содржината на обрасците на безбедносниот прашалник и на безбедносните сертификати („Службен весник на РСМ“ бр. 123/2020).
  49. Правилник за содржината, формата и начинот на водење на евиденцијата за издадените безбедносни сертификати и за пополнетите безбедносни прашалници и на посебната евиденција за издадените дозволи за пристап до класифицирани информации („Службен весник на РСМ“, бр. 150/2020).
  50. Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за заемна заштита на разменетите класифицирани информации („Службен весник на РСМ“ бр. 152/2021);
  51. Правилник за прекршочен платен налог („Службен весник на РСМ“, бр. 191/2020)
  52. Правилник за содржината и формата на жигот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и начинот на запечатување („Службен весник на РСМ“, бр. 187/2020)
  53. Правилник за начинот на полагање на стручниот испит за инспекторите за безбедност на класифицирани информации („Службен весник на РСМ“, бр. 219/2020)
  54. Правилник за службената легитимација и значка на инспекторот за безбедност на класифицирани информации и за начинот на нивно издавање и одземање („Службен весник на РСМ“, бр. 240/2020)
  55. Правилник за начинот на вршење инспекциски надзор („Службен весник на РСМ“, бр. 246/2020)
  56. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на РСМ“, бр. 285/2020)
  57. Правилник за образецот на службената легитимација на вработените во Дирекцијата за безбедност на класифицирана информации и за начинот нејзиното издавање („Службен весник на РСМ“, бр. 53/2021)
  58. Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за безбедносните мерки за заштита на класифицирани информации („Службен весник на РСМ“ бр. 90/2022)
  59. Уредба за безбедност на лица-корисници на класифицирани информации(*)(„Службен весник на РСМ“, бр. 157/2022)

 • Повици во постапката за јавни набавки и тендерска документација

  1. Спроведена постапка за јавна набавка на патничко моторно возило на бензиски погон (БМБ 95), врз основа на Отворен повик бр. 01/2004 („Службен весник на РМ“, бр. 44/2004);
  2. Спроведена постапка за јавна набавка на патничко моторно возило на бензиски погон (БМБ 95), врз основа на Отворен повик бр. 01/2006 („Службен весник на РМ“, бр. 19/2006);
  3. Постапка за јавна набавка на работи „Изведба и уредување на паркинг-простор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации“, врз основа на Барање за прибирање понуди бр. 01/2009 со објавување на оглас, спроведена во хартиена форма и завршена со е-аукција (https://oglasi-izvestuvanja.finance.gov.mk).
  4. Забелешка: На веб страната на Дирекцијата во секцијата ЈАВНИ НАБАВКИ се дадени детални информации за јавните набавки.


 • Прописи за заштита на лични податоци на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.
 • Забелешка: На веб страната на Дирекцијата во секцијата РЕГУЛАТИВА се дадени детални информации за документите на Дирекцијата коишто се однесуваат на заштитата на личните податоци.


 • Буџет на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации:
 • Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице. Дирекцијата има сопствен буџет којшто се објавува во „Службен весник на РМ“.

   1. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2006 („Службен весник на РМ“, бр. 120/2005);
   2. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 („Службен весник на РМ“, бр. 139/2006);
   3. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 („Службен весник на РМ“, бр. 160/2007);
   4. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 („Службен весник на РМ“, бр. 166/2008);
   5. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 („Службен весник на РМ“, бр. 156/2009);
   6. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 („Службен весник на РМ“, бр. 161/2010);
   7. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 („Службен весник на РМ“, бр. 180/2011);
   8. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 („Службен весник на РМ“, бр. 167/2012);
   9. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 („Службен весник на РМ“, бр. 180/2013);
   10. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 („Службен весник на РМ“, бр. 155/2014);
   11. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 („Службен весник на РМ“, бр. 209/2015);
   12. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 („Службен весник на РМ“, бр. 191/2016);
   13. Закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 („Службен весник на РМ“, бр. 109/2017);
   14. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на РМ“, бр. 196/2017);
   15. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на РМ“, бр. 238/2018);
   16. Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на РСМ“, бр. 265/2019).
   17. Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на РСМ“, бр. 307/2020“).
   18. Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година („Службен весник на РСМ“, бр. 287/2021“).

  Информациите од јавен карактер со кои располага Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации може да се добијат по доставување барање за пристап до информации од јавен карактер.