Како да се постапи во случаи кога странски државјани имаат потреба од пристап до национални класифицирани информации?

 

Согласно Законот за класифицирани информации при вакви случаи на странските државјани им се издава Дозвола за пристап до национални класифицирани информации.

За издавање на Дозволата за пристап до национални класифицирани информации потребно е да бидат исполнети следните услови:

  • Надлежната институција, до чиишто класифицирани информации се бара пристап, е потребно да достави барање до Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за издавање Дозвола за пристап до национални класифицирани информации.
  • Во барањето треба да се наведе причината поради која се бара издавањето на Дозволата за пристап, степенот на класификацијата на информациите до кои се бара пристап, времетраењето на пристапот до класифицираните информации, документи за идентификација (патни исправи), како и да се приложат безбедносни сертификати за странските државјани, со соодветен степен на класификација, издадени од надлежен орган на странската држава чиишто државјани се лицата.
  • Република Македонија со странската држава, чијшто државјанин е лицето за кое се бара издавање Дозвола за пристап до национални класифицирани информации, да има потпишано договор за заштита на класифицирани информации.