Дали постојат казни за тие што не се придржуваат до одредбите од Законот за класифицирани информации и пропратните уредби?

 

Да. Видот и висината на казните за сите одговорни лица се донесени со Законот за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации и се негов составен дел.