До кога важи безбедносниот сертификат?

 

Согласно Законот за класифицирани информации, а во однос на степенот на класификација на информацијата за којашто се издаваат, безбедносните сертификати имаат важност од:

  • Државна тајна – 5 години;
  • Строго доверливо – 5 години;
  • Доверливо - 10 години;
  • Интерно - 10 години

Важноста на безбедносниот сертификат може да престане и пред рокот за кој е издаден доколку настанале одредени случаи предвидени со Законот за класифицирани информации.

Важноста на безбедносниот сертификат за избраните државни функционери, наведени во член 36 од Законот за класифицирани информации е до крајот на нивниот мандат.