Што претставува безбедносниот сертификат?

 

Безбедносен сертификат е документ со кој се потврдува дека за физичкото или за правното лице не постои безбедносен ризик за пристап и ракување со класифицирани информации.