Одржани семинари во 2007 година

Скопје, декември 2007 година

  • На 1 октомври 2007 година во Скопје се одржа Семинар со овластените лица во министерствата и во другите државни органи и со правни лица за запознавање со измените и дополненувањата на Законот за класифицирани информации.
  • На 10 октомври 2007 година во Скопје се одржа Семинар за административна безбедност на класифицирани информации.
  • На 20 ноември 2007 година во Скопје се одржа Семинар за информатичка безбедност на класифицирани информации.
  • На 21 декември 2007 година во Скопје се одржа Семинар за индустриска безбедност на класифицирани информации.
Информација

Скопје, декември 2007 година

 

Во врска со Законот за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информаци донесен во септември 2007 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 113/07), инспекцискиот надзор од областа на безбедноста на националните класифицирани информации ќе почне да се извршува од 01.01.2008 година.

Нацрт-закон за криптозаштита во РМ

Скопје, октомври 2007 година
 
Согласно обврските преземени во Годишната национална програма за подготовки на Република Македонија за членство на Република Македонија во НАТО, вработени од Дирекцијата активно учествуваат во меѓуресорската работна група за изработка на Нацрт-законот за криптозаштита во Република Македонија, којшто заради дополнителни разговори и усогласувања на ставовите на инволвираните институции сè уште не е пуштен во владина процедура. Со работната група раководи директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.

Електронско деловодство

Скопје, септември 2007 година

 

Во соработка со „Македонски бизнис системи“ – Скопје и Државниот архив на Република Македонија, во 2007 година е изработен софтвер за електронско деловодство на класифицирани информации.

Проектот е составен од три фази

Тркалезна маса

Скопје, 10-11 јули 2007 година

 

Тема: Подобрување на имплементацијата и примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на Законот за класифицирани информации и на Законот за заштита на личните податоци


На 30 мај, на 10 и на 11 јули 2007 година се одржаа тркалезни маси на тема „Подобрување на имплементацијата и примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на Законот за класифицирани информации и на Законот за заштита на личните податоци“.

Целта на средбата беше експертска расправа за имплементацијата на овие три закони од страна на централната власт, банкарскиот сектор, медиумите и секторот за телекомуникации

Безбедносен форум на ЕАПС

Охрид, 28-29 јуни 2007 година

 

Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации активно учествуваше во подготовките и во реализацијата на Безбедносниот форум на Евроатлантскиот партнерски совет (ЕАПС), што се одржа во Охрид на 28 и на 29 јуни 2007 година.

Во повеќемесечните подготовки за Форумот ДБКИ преку своите претставници во Секретаријатот за организација на настанот, им ја доближи на сите учесници безбедносната политика на НАТО во областа на класифицираните информации

Регионална конференција на националните безбедносни авторитети

Охрид, 24-25 април 2007 година

 

Во рамките на своите меѓународни активности и унапредување на соработката со своите хомолози од другите земји, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации на Република Македонија беше домаќин на Регионалната конференција на национални безбедносни авторитети, што се одржа во Охрид, во периодот 24-25 април 2007 година.

Покрај претставниците на Канцеларијата за безбедност на НАТО, воени претставници од Советодавниот тим на НАТО, претставници од дипломатските тела и гости од институциите во Република Македонија, предводени од шефовите на националните безбедносни авторитети, на Конференцијата учествуваа делегации од земјите членки на НАТО

Syndicate content