Organizacioni

 

Në pajtim me veprimatrinë e Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara e vërtetuar me Ligjin për informata të klasifikuara (‘’Gazeta zyrtare e R.M. nr.09/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012 dhe 41/2014) dhe në pajtim me Rregulloren për nacella për organizim të brendshëm të organeve të drzhavna uprava (‘’Gazeta zyrtare e R.M’’, nr.105/2007, 146/2007 и 149/2011),në Drejtorinë janë të formuara njësi organizative në të cilat kryhen gjëra dhe detyra në sferën e : siguri administrative të informatave të klasifikuara, siguri fizike të informatave të klasifikuara, siguri të personave përdorues të informatave të klaisfikuara, siguri industriale të informatave të klasifikuara dhe siguri informatike të informatave të klasifikuara si dhe në sferën e punët e përgjithshme normative-juridike dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Në Drejtorinë janë të forumuar njësi organizative jashtë sektororëve të cilët në pajtim me dispozitat ligjore pozitive për organizatën dhe punën e drzhavna uprava duhet të jenë me këtë pozicionim.Në këtë njësi organizative me të cilat udhëheqin udhëheqësit të cilët direkt u përgjigjen funkcionerit që udhëheq me organin, kryhen në punë dhe detyra në sferën e çështjeve financiare dhe resurseve njerzore.

 

Rregullore për organizim të brendshëm të Drejtorisë për sigurim të informatave të klasifikuara

 

Organigram për organizim të brendshëm të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara

 

Rregullore për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të imformatave të klasifikuara

 

Plani akcional i DBKI-së për periudhën 2018-2020

 

Plani strategjik i DBKI-së për priudhën 2018-2020