Organizimi në DSKI

 

Në përputhje me veprimtarinë e Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara e përcaktuar me Ligjin për Informata të klasifikuara (*) ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut"), nr. 275/19) dhe me rregulloret pozitive për rregullimin e organizimit të brendshëm të organeve të administratës shtetërore, në Drejtorinë për informata të klasifikuara formohen njësi organizative në të cilat kryhen punë dhe detyra në fushën e: sigurisë administrative të informatave të klasifikuara, sigurisë fizike të informatave të klasifikuara, sigurisë së personave - shfrytëzuesë të informatave të klasifikuara, sigurisë industriale të informatave të klasifikuara, sigurisë informative të informatave të klasifikuara, si dhe në fushën e çështjeve të përgjithshme, normative - juridike, bashkëpunimi ndërkombëtar dhe mbikëqyrje inspektoriale mbi zbatimimin e Ligjit për informata të klasifikuara(*) dhe rregulloret e miratuara në bazë të të njejtit ligj. Në Drejtori gjithashtu janë formuar njësi organizative jashtë sektorëve për të cilat një pozicionim i tillë është i përcaktuar brenda organizmit të administratës shtetërore. Në këto njësi organizative, të udhëhequra nga udhëheqësitë e njësive, të cilët i përgjigjen drejtpërdrejt funkcionerit që udhëheq me organin, kryhen punë dhe detyra në fushën e çështjeve financiare dhe të resurseve njerëzore

 

Rregullore për organizim të brendshëm të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara

 

Organigram për organizim të brendshëm të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara

 

Rregullore për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara nga 29.09.2016

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 31.01.2018

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 20.03.2018

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 16.05.2018

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 13.03.2019

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 22.04.2019

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 18.07.2019

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 06.12.2019

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 09.12.2020

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 05.01.2021

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Regullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 28.05.2021

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 08.04.2022

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 31.08.2022

 

Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës të Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara prej 09.11.2022