Akte interne

• Rregullore për kartelat për hyrje në hapësirat e Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara: - mënyra e lëshimit të tyre në përdorim, mënyra e kthimit të tyre kur nuk i duhet më shftytëzuesit dhe për mënyrën e përdorimit derisa e ka kartelën shfrytësuesi
• Rregullore për video - mbikëqyrje
• Rregullore për përdorimin e mjeteve për reprezentim në Drejtorinë për siguri të informatave të klasifikuara
• Rregullore për përdorim, menaxhim dhe mirëmbajtje të veturave zyrtare në hapësirat e Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara
• Rregullore për mbrojtje nga zjarri dhe ekspllozivë
• Rregullore për kontroll të hyrjen dhe lëvizjen e të punësuarëve dhe vizitorëve në hapësirat e Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara
• Plan për mbrojtje dhe shpëtim
• Vlerësimi i rrezikimit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi të tjera