Контакт

Дирекција за безбедност на класифицирани информации
ул. „Васко Карангелески” бр.8 (Касарна „Гоце Делчев“)
1000 Скопје
Република Северна Македонија


Tел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
e-mail:direkcija@dbki.gov.mkЗаштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации


Ненад Јаневски
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: n.janevski@dbki.gov.mkЗаштита на укажувачи

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во ДБКИ


Сашо Штергиски
Контакт тел.: + 389 2 3299 825
Е-маил: s.shtergiski@dbki.gov.mk
Контакт лице од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за комуникација со граѓани коишто имаат некаков вид и степен на попреченост:


 


Замена за контакт лицето од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за комуникација со граѓани коишто имаат некаков вид и степен на попреченост е:


Кристина Јакимовкса
Tел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
e-mail:direkcija@dbki.gov.mkКабинет на директор
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: direkcija@dbki.gov.mk


Сектор за општи и правни работи, за пддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: direkcija@dbki.gov.mk


Одделение за општи и нормативно правни работи
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: direkcija@dbki.gov.mk


Одделение за меѓународна соработка
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: direkcija@dbki.gov.mk


Одделение за вршење на инспекциски надзор на безбедноста на класифицираните информации
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: inspekcija@dbki.gov.mk


Одделение за поддршка на работата на директорот и протокол
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: direkcija@dbki.gov.mk


Одделение за странски класифицирани информации
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: centralen.registar@dbki.gov.mk


Одделение за персонална безбедност
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: sertifikati@dbki.gov.mk


Одделение за индустриска безбедност
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: sertifikati@dbki.gov.mk


Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско-информатички системи и за комуникациско-информатичка поддршка
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: infosec@dbki.gov.mk


Одделение за физичка безбедност
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: fizicka.bezbednost@dbki.gov.mk


Одделение за финансиски прашања
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: finansii@dbki.gov.mk


Одделение за управување и развој на човечки ресурси
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: hr@dbki.gov.mk


Регистар за НАТО и ЕУ класифицирани информации при мисиите на РМ во НАТО и ЕУ
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: dbki.missionnato@dbki.gov.mk
Е-маил: dbki.missioneu@dbki.gov.mk