Јавни набавки - 2019 година


Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07/2019

26.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Специјализирани ИТ обуки

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.7/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.06/2019

26.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лесни моторни возила

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.6/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.05/2019

20.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Гориво за моторни возила

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.5/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.04/2019

19.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Техничко одржување на објектите на ДБКИ

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.4/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.03/2019

01.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Софтвер за антивирус

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.3/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.02/2019

27.02.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски потрошни материјали

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.2/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01/2019

12.02.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на хигиена во деловните простории на ДБКИ

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.1/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2018 година

23.01.2019


Годишен план за јавни набавки во 2019 година (.pdf)