Јавни набавки - 2017 година


Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07/2017

20.07.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување на недвижности, колективно осигурување на вработените и патничко осигурување за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.07/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.06/2017

19.04.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Интернет конекција и говорни услуги во фиксна телефонија

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.06/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.05/2017

04.04.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Гориво за моторни возила за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.5/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.04/2017

30.03.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лесни моторни возила за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.4/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.03/2017

08.02.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за сметководствено работење за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.3/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.02/2017

07.02.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски потрошни материјали за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.2/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01/2017

07.02.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на хигиена во деловните простории на ДБКИ во 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.1/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2017 година

26.01.2017


Годишен план за јавни набавки во 2017 година (.pdf)