Потпишана Спогодба со Унгарија

Скопје, 3 јули 2014 година

 

На 3 јули 2014 година во Скопје е потпишана Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за размена и заемна заштита на класифицирани информации.
Во име на Владата на Република Македонија Спогодбата ја потпиша директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, а во име на Владата на Унгарија, Спогодбата ја потпиша г. Михали Зала, директор на Националниот безбедносен авторитет на Унгарија.