Обуки во доменот на Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП) на ЕУ

jуни 2012 година

 

Претставници на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации земаат активно учество во обуките што се организираат во доменот на Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП) на ЕУ. Како резултат на тоа, двајца претставници на Дирекцијата ќе учествуваат на обуката што ја организира Министерството за одбрана во Скопје на 12-13 јуни 2012 година преку TAIEX инструментот на Европската комисија, а еден претставник ќе земе учество на обуката што ќе се одржи во периодот од 18 до 22 јуни 2012 година во Брисел, организирана во рамките на Програмата за обука за ЗБОП за земјите од Процесот на стабилизација и асоцијација (ПСА) за 2012 година.