TAIEX Студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Унгарија

Будимпешта, 24-26 септември 2012 година

 

Во студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Унгарија, во Будимпешта, периодот 24-26 септември 2012 година престојуваа тројца претставници од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Студискиот престој беше организиран со поддршка на TAIEX инструментот на Европската комисија. Акцентот на оваа посета беше ставен на ракувањето и заштитата со класифицираните информации од доменот на индустриската безбедност. Во тој контекст, размената на искуствата на двата национални безбедносни авторитета е од големо значење, како за унапредување на знаењата од доменот на индустриската безбедност така и во зацврстувањето на билатералната соработка меѓу Република Македонија и Унгарија.