TAIEX Студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија

jуни 2012 година

 

Во периодот од 4 до 8 јуни 2012 година тројца претставници од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации ќе престојуваат во студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија, организирана со поддршка на TAIEX инструментот на Европската комисија. Целта на посетата е стекнување знаења и размена на искуства во доменот на работата на Националното тело за безбедносна комуникација на комуникациско-информатички системи (NCSA), на Националното тело за акредитација на комуникациско-информатички системи (NAA) и на Националното тело за дистрибуција на криптоклучеви (NDAA), како и размена на искуства во доменот на информатичката безбедност на класифицирани информации.