Јавни набавки - 2018 година


Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01/2018

15.01.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за сметководствено работење за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.1/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2018 година

12.01.2017


Годишен план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)