Јавни набавки - 2018 година


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година

04.12.2018


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година

31.07.2018


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година

17.04.2018


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.04/2018

07.02.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на хигиена во деловните простории на ДБКИ за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.4/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.03/2018

06.02.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски потрошни материјали за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.3/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.02/2018

17.01.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Софтвер за целокупно финансиско и материјално работење

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.2/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01/2018

15.01.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за сметководствено работење за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.1/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2018 година

12.01.2017


Годишен план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)