Најава за посета на тим на САД на Република Македонија

Скопје, септември 2012 година

 

Во рамките на процесот за билатерални преговори за склучување генерален договор за размена на класифицирани информации во делот на одбраната меѓу Република Македонија и САД, најавена е посета на тимот на Владата на САД на Република Македонија во периодот од 5 до 8 ноември 2012 година. Посетата на тимот на САД ќе биде искористена за разговори со делегацијата на Република Македонија за водење преговори за склучување спогодби за размена на класифицирани информации на билатерална основа со други држави и за остварување повеќе работни средби со претставници на надлежните служби во Република Македонија.

Учество во меѓуресорската работна група за CIRT во Република Македонија

Скопје, септември 2012 година

 

Со одлука на Владата на Република Македонија формирана е меѓуресорска работна група за подготовка на акциски план за воспоставување Национално тело за справување со компјутерски инциденти (CIRT) во Република Македонија. Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации е активно вклучена во работната група со двајца претставници коишто даваат стручни совети во доменот на заштитата на класифицираните информации во комуникациско-информатичките системи.

Прв состанок на Тематската работна група за обуки на националните безбедносни авторитети на земјите од ЈИЕ (SEENSA ТWG T)

Софија, 12 септември 2012 година

 

Првиот состанок на Тематската работна група за обуки на националните безбедносни авторитети на земјите од Југоисточна Европа (SEENSA ТWG), со којашто претседава Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, се одржа на 12 септември 2012 година во Софија, Бугарија, како паралелен настан со меѓународната конференција на тема „Добрите практики во заштитата на класифицираните информации: постигнувања и потешкотии“ со којашто бугарската служба го одбележа својот 10-годишен јубилеј.
На состанокот на работната група беа презентира резултатите од десегашната работа и беа договорени следните активности за изработка на работните материјали за следната SEENSA конференција што ќе се одржи во мај 2013 година во Тирана, Албанија.

Договор за заемна заштита на класифицирани информции со Сојузна Република Германија

Скопје, 27 јули 2012 година

 

Договорот меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за заемна заштита на класифицирани информции беше потпишан на 27 јули 2012 година во Скопје.

Во име на Владата на Република Македонија договорот го потпиша м-р Никола Поповски, министер за надворешни работи на Република Македонија. Во име на Владата на Сојузна Република Германија договорот го потпиша Н.Е. г-ѓа Гудрун Елизабет Штајнакер, амбасадор на Сојузна Република Германија во Република Македонија.

TAIEX Студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија

Бон/Берлин, 04-09 jуни 2012 година

 

Тројца претставници од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 4 до 9 јуни 2012 година беа во студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија, организирана со поддршка на TAIEX инструментот на Европската комисија.
Целта на посетата беше запознавање со работата на германските институции кои имаат надлежности во заштитата и ракувањето со класифицирани информации, со акцент на информатичката безбедност. Притоа, беа извршени работни посети на Федералната институција за безбедност на информациите, на Министерството за економија и технологија во Бон, како и на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија во Берлин.

Обуки во доменот на Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП) на ЕУ

jуни 2012 година

 

Претставници на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации земаат активно учество во обуките што се организираат во доменот на Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП) на ЕУ. Како резултат на тоа, двајца претставници на Дирекцијата ќе учествуваат на обуката што ја организира Министерството за одбрана во Скопје на 12-13 јуни 2012 година преку TAIEX инструментот на Европската комисија, а еден претставник ќе земе учество на обуката што ќе се одржи во периодот од 18 до 22 јуни 2012 година во Брисел, организирана во рамките на Програмата за обука за ЗБОП за земјите од Процесот на стабилизација и асоцијација (ПСА) за 2012 година.

TAIEX Студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија

jуни 2012 година

 

Во периодот од 4 до 8 јуни 2012 година тројца претставници од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации ќе престојуваат во студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија, организирана со поддршка на TAIEX инструментот на Европската комисија. Целта на посетата е стекнување знаења и размена на искуства во доменот на работата на Националното тело за безбедносна комуникација на комуникациско-информатички системи (NCSA), на Националното тело за акредитација на комуникациско-информатички системи (NAA) и на Националното тело за дистрибуција на криптоклучеви (NDAA), како и размена на искуства во доменот на информатичката безбедност на класифицирани информации.

Втора фаза од билатералните преговори со Националниот безбедносен авторитет на Италијанската Република

Скопје, 16-19 мај 2012 година

 

Во периодот од 16 до 19 мај 2012 година во Република Македонија престојува делегација на Националниот безбедносен авторитет на Италијанската Република при што се одржа втората фаза од билатералните преговори за усогласување на текстот на спогодбата за размена и заемна заштита на класифицирани информации меѓу владите на двете земји.

Инспекција од страна на Канцеларијата за безбедност на НАТО (NOS)

Скопје, 7 до 10 мај 2012 година

 

Во периодот од 7 до 10 мај 2012 година, во рамките на посетата на МАП тимот на НАТО на Република Македонија, беше спроведена инспекција од страна на Канцеларијата за безбедност на НАТО (NOS) на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и на регистрите за класифицирани информации лоцирани во министерставата и во другите државни органи. Резултатите од инспекцијата претставуваат утврдување на развојот и на степенот на заштита на НАТО класифицираните информации во Република Македонија од претходната инспекција и ќе влезат во финалниот извештај на НАТО за реализацијата на Акциониот план за членство на Република Македонија во НАТО. Од страна на инспекторот на NOS состојбата првично беше позитивно оценета и беа дадени нови документи за понатамошен развој на информатичката безбедност на класифицираните информации.

Иницијатива за билатерални преговори со Националниот безбедносен авторитет на Кралството Шпанија

мај 2012 година

 

Во рамките на SEENSA конференцијата што се одржа во периодот од 7 до 9 мај 2012 година во Република Словенија, делегацијата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации на Република Македонија одржа билатерална средба со директорот на Националниот безбедносен авторитет на Кралството Шпанија. На средбата беше разговарано за покренатата иницијатива за влегување во договорна соработка на владино ниво во доменот на заштитата на класифицираните информации, при што беше договорено билатералните преговори за усогласување на текстот на спогодбата за размена и заемна заштита на класифицирани информации да започнат во почетокот на октомври 2012 година.

Syndicate content